تبلیغات
مجله تخصصی منابع کارآفرینی - معرفی و دانلود فایل کامل بیماری هلو

مجله تخصصی منابع کارآفرینی

سه شنبه 19 بهمن 1395

معرفی و دانلود فایل کامل بیماری هلو

نویسنده: صد سو   

بیماری هلو

 • بیماری هلو
  بیماری هلو دسته: مهندسی کشاورزی
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 1035 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 18

  این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 18 صفحه تهیه شده استبیماری سفیدك سطحی یا سفیدك نمدی هلو اولین بار در ایران دراطراف تهران درسال 1326 توسط اسفندیاری گزارش شده است معمولا درهرجا كه هلو كشت می‌شود بیماری نیز دیده می‌شود

  قیمت فایل فقط 5,500 تومان

  خرید

  بیماری هلو

  سفیدك پودری هلو و شلیل 

  سفیدك پودری هلو و شلیل Peach powdery mildew 

  بیماری سفیدك سطحی یا سفیدك نمدی هلو اولین بار در ایران دراطراف تهران درسال 1326 توسط اسفندیاری گزارش شده است. معمولا درهرجا كه هلو كشت می‌شود بیماری نیز دیده می‌شود. علاوه بر هلو به شلیل نیز حمله می‌كند. عامل بیماری قارچ Sphaerotheca pannosa var. Persica است. علت نامگذاری آن به پانوزا بواسطه تولید حالت نمدی است. قارچ انگل اجباری است و نمی توان آن را روی محیط كشت پرورش داد. این قارچ زمستان را به دو صورت ریسه درجوانه و بصورت كلیستوتیسیم می‌گذراند. 

   نشانه‌های بیماری روی برگ در ابتدا بصورت ایجاد لكه‌های سبز كمرنگ و یا مایل به قهوه‌ای ودرنهایت تشكیل بافت نمدی است. برگهای پیر بندرت مورد حمله قارچ قرار می‌گیرند و مقاومند. خسارت بیماری در حالتی كه به میوه حمله می‌كند فوق‌الاده زیاد است زیرا ارزش و بازار پسندی میوه بطور محسوس تقلیل می‌یابد. روی میوه لكه‌ها گرد هستند. اگر میوه سبز باشد لكه سفیدرنگ و اگر میوه متمایل به قرمز رنگ باشد لكه زرد چركین به نظر می رسد. قسمتهای لكه‌دار میوه سفت و سخت شده و از رشد طبیعی باز می‌ماند. سرشاخه‌های مبتلا به قارچ باریك و ضعیف مانده وجوانه‌های آنها كوچك می‌شود.

   كنترل بیماری:

  · كنترل مكانیكی: آبپاشی، باران، آب سردوگرم ، ازبین بردن غشای نمدی ازجمله اقداماتی است كه دركاهش بیماری موثر است.

  · كنترل بیولوژیكی: قارچ عامل بیماری در مناطق مرطوب بوسیله تعدادی قارچهای هیپرپارازیت كه مهمترین آنها Cicinobolus cesatii می‌باشد پارازیته شده‌اند و ازبین می روند ویا لااقل كاهش می‌یابد.

  · كنترل زراعی: حفظ حاصلخیزی خاك، هرس و واریته‌های مقاوم(ارقام هلو مخملی، كاردی و حاج كاظمی نسبت به بیماری حساس و ارقام پائیزه مقاومند.)

  · كنترل شیمیایی: 

  1- دینوكاپ(كاراتان) LC EC 35% و 1 درهزار

  2- دینوكاپ(كاراتان) FN-57 WP18.25% و 1 درهزار

  3- سولفور(الوزان- كوزان) WP80-90% و 4-3 درهزار

  4- بنومیل(بنلیت) WP 50% و 0.5 درهزار

  بیماری سفیدک سطحی هلو و شلیل 

  عامل بیماری: var. persicae Sphaerotheca pannosa 

  علایم بیماری :

  ابتدا روی برگها  و  سر  شاخه های  جوان  لکه های  رنگ پریده ظاهر می شود که تدریجا از  میسلیوم  سفید  نمدی  شکل  پوشیده می گردند. برگهای مورد حمله  پس  از  مدتی  شکل  طبیعی  خود را ازدست می داده – پژمرده و خشک می گردند

  ﻋﻼﯾﻢ:  

  ﻗﺎرچ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﮐﻠﻴﻪ اﻧﺪاﻣﻬﺎﯼ هﻮاﺋﯽ ﺟﻮان اﻋﻢ از ﺑﺮگ، ﻣﻴﻮﻩ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ هﺎ را ﺁﻟﻮدﻩ ﺳﺎزد ﻣﯽ  .ﺑﺮﮔﻬﺎﯼ  ﺁﻟﻮدﻩ ﭼﺮوﮐﻴﺪﻩ و ﺿﺨﻴﻢ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﺗﺎ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ارﻏﻮاﻧﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﯽ دهﻨﺪ . در اﺛﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺁﻟﻮدﮔﯽ  ﺁﺳﮑﻬﺎﯼ ﺣﺎوﯼ ﺁﺳﮑﻮﺳﭙﻮرهﺎﯼ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ ﻗﺎرچ در ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ   در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﻗﻬﻮﻩ اﯼ  و ﭼﺮوﮐﻴﺪﻩ  ﺷﺪﻩ و ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ رﯾﺰش ﻣﯽ  .  

  ﺳﺮﺷﺎﺧ ﺷﻮﻧﺪ ﻪ هﺎ ﻣﺘﻮرم و ﮐﻮﺗﺎﻩ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮﮔﻬﺎﯼ ﺑﺪﺷﮑﻞ در اﻧﺘﻬﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ  . ﻣﻴﻮﻩ هﺎﯼ ﺁﻟﻮدﻩ ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ ﺁﻟﻮدﮔﯽ رﯾﺰش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  و ﻣﻴﻮﻩ هﺎﯼ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺧﻤﻴﺪﻩ و زرد ﺷﺪﻩ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ زﮔﻴﻠﻬﺎﯼ ارﻏﻮاﻧﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﻄﺢ  ﻣﻴﻮﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ .  

  ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ:  

  ﻗﺎرچ ﺑ ﻪ ﻣﺪت دو ﺑ ﺳﺎل  ﻪ ﺻﻮرت ﺁﺳﮑﻮﺳﭙﻮر و ﮐﻨﻴﺪﯼ در ﭘﻮﺳﺖ، ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ و ﻓﻠﺴﻬﺎﯼ ﺟﻮاﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  ﺁﻟﻮدﮔﯽ اوﻟﻴﻪ در زﻣﺎن ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪ در اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر و در اﻧﺪاﻣﻬﺎﯼ ﺟﻮان ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﻮرهﺎﯼ ً . ﻗﺎرچ رخ ﻣﯽ دهﺪ ﻧﻔﻮذ ﻗﺎرچ ﻣﺴﺘﻴﻘﻤﺎ رو از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮﺗﻴﮑﻮل و ز هﺎ ﻧﻪ ﯼ  هﻮاﺋﯽ ورو رخ ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ د  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ رﯾﺴﻪ ﻗﺎرچ و ﯾﺎ دﯾﻮ ﺣﻞ ﮐﺮدن ا ﺷﻮد رﻩ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻧﺰﯾﻤﻬﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮﻻز اﻧﺠﺎم ﻣﯽ . 

  نوع فایل:word

  سایز:1.01 MB 

   تعداد صفحه:18

  قیمت فایل فقط 5,500 تومان

  خرید

  برچسب ها : بیماری هلو , دانلود بیماری هلو , بیماری هلو , هلو , سفیدك پودری هلو و شلیل , سفیدك پودری هلو , كنترل بیماری , كنترل شیمیایی , تحقیق , جزوه , مقاله , پایان نامه , پروژه , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه

نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

نویسندگان

 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :